Zgłoszenie do oceny zgodności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Legalizacja WE przeprowadzana jest na podstawie umowy cywilno-prawnej zawieranej pomiędzy Zgłaszającym i Jednostką Kontrolującą w oparciu o załączony cennik usług JK. Zgłaszający wagę nieautomatyczną do legalizacji WE powinnien dokonać tego w formie pisemnej. Do zgłoszenia powinno być dołączone zatwierdzenie typu WE danej wagi, przetłumaczone na język polski oraz inne dokumenty takie jak: rysunki techniczne, specyfikacje uzgodnione indywidualnie z upoważnionym pracownikiem Jednostki Kontrolującej.

Zgłoszenia wag nieautomatycznych do legalizacji WE może dokonać producent lub jego upoważniony przedstawiciel legitymujący się dokumentami potwierdzającymi jego prawo do reprezentowania producenta.

W celu zgłoszenia do oceny zgodności – pierwszej kontroli metrologicznej, zgodnie z Ustawą o ocenie zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360 z późn. zm.):

 • wag nieautomatycznych dyrektywa NAWI 90/384/EWG lub zastępująca ją dyrekt. 2009/23/WE
 • wag automatycznych dyrektywa MID 2004/22/WE

potrzebne są następujące dokumenty:
Jeżeli napisane są w innym języku niż polski należy przedłożyć przetłumaczone wersje przez przysięgłego tłumacza – ustawa o języku polskim (Dz. U. z 1999 r. Nr 90, poz. 999 z późn. zm.)
Dokumenty niezbędne:

 • Certyfikat Zatwierdzenia Typu WE – wagi
 • Upoważnienie Producenta wag do występowania w jego imieniu i do wykonywania czynności związanych z ocena zgodności – Legalizacją WE (jeżeli nie zgłasza bezpośrednio producent)
 • Formularze kompatybilności modułów – duże wagi (zgodnie z WELMEC 2 issue 5, may 2009)
 • Wzór (zdjęcie) tabliczki znamionowej (umieszczanej na przyrządzie)
 • Certyfikaty zgodności/testów na przetworniki siły – zgodne z OIML R60 lub PN-EN45501
 • Dokumenty zawierające rysunki (np. certyfikat prób) dot. miejsc nałożenia cech zabezpieczających i oznaczeń – jeżeli Zatwierdzenie Typu WE tego nie obejmuje

  Dodatkowo, jeżeli są konieczne:

 • Certyfikaty Testów (prób) miernika, przetworników
 • Deklaracja Zgodności CE
 • Oświadczenie, że zgłoszone wagi do oceny zgodności zostały zlecone jedynie do Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie (Jednostka Notyfikowana nr 1445)

Warunkiem rozpoczęcia realizacji usługi w Okręgowym Urzędzie Miar w Krakowie jest zwrot podpisanego Potwierdzenia Zamówienia wystawionego na podstawie zamówienia klienta, które powinno zawierać wyczerpujące dane nt. Zgłaszającego (dokładna nazwa, nr NIP, REGON ...) i przyrządu pomiarowego (charakterystyka przyrządu, dokładne miejsce zainstalowania ...). Wszelką korespondencję (zlecenie, potrzebne dokumenty) należy prowadzić z Wydziałem Masy i Siły Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie.

Kontakt w zakresie wag nieautomatycznych i automatycznych: Paweł Sękowski (Wydział Masy i Siły).

Więcej informacji na temat oceny zgodności można uzyskać na stronie internetowej Głównego Urzędu Miar tj. www.gum.gov.pl.

Kompletna informacja do pobrania w wersji PDF.

Formularze zgłoszeniowe do oceny zgodności

Pojęcia i dodatkowe informacje:
Jednostka Notyfikowana - instytucja, instytut, firma desygnowana przez Państwo Członkowskie UE do dokonywania oceny zgodności według wskazanej dyrektywy i w zakresie określonym w notyfikacji.
Upoważniony przedstawiciel – (w rozumieniu art. 5 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności) osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym upoważnioną przez producenta na piśmie do działania w jego imieniu.
Producent – osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która projektuje i wytwarza wyrób, albo dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem.
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Okręgowy Urząd Miar w Krakowie
Data utworzenia:2015-04-17
Data publikacji:2015-04-17
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Barański
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3029