Jesteś tutaj: Start / O nas / Statut OUM w Krakowie

Statut OUM w Krakowie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF


źródło: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA GOSPODARKI Nr 2 pozycja 20
Warszawa, dnia 20 września 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 16 sierpnia 2010 r.

w sprawie nadania statutu Okręgowemu Urzędowi Miar w Krakowie

Na podstawie art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219,poz. 1706) zarządza się, co następuje:

§ 1

Okręgowemu Urzędowi Miar w Krakowie nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki

Waldemar Pawlak

--------------------

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

 

 

Załącznik do zarządzenia nr 13 Ministra Gospodarki
z dnia 16 sierpnia 2010 r. (poz. 20)

STATUT

OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR W KRAKOWIE

§ 1

  1. Okręgowy Urząd Miar w Krakowie, zwany dalej „OUM”, zapewnia obsługę Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie, zwanego dalej „Dyrektorem”.
  2. OUM działa pod bezpośrednim nadzorem i kierownictwem Dyrektora.
  3. Siedzibą OUM jest miasto Kraków.

§ 2

Do podstawowych zadań OUM należy zapewnienie obsługi Dyrektora w zakresie realizacji zadań wynikających z:

  1. ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.1));
  2. ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740);
  3. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 661).

§ 3

  1. Dyrektor kieruje OUM przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, a także ustanawianych Pełnomocników Dyrektora.
  2. Dyrektor może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników OUM do podejmowania decyzji w określonych sprawach w jego imieniu.


§ 4

W skład OUM wchodzą komórki organizacyjne, których ilość, zakres zadań oraz szczegółowy tryb pracy określa regulamin organizacyjny nadawany OUM, w formie zarządzenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, na podstawie odrębnych przepisów.

§ 5

Dyrektor może powoływać, w razie potrzeby, zespoły problemowe, celowe lub zadaniowe o charakterze stałym lub doraźnym określając cel powołania, nazwę, skład osobowy oraz zakres i tryb ich działania.

---------------------

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 91, poz. 740 oraz z 2010 r. Nr 66, poz. 421.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Okręgowy Urząd Miar w Krakowie
Data utworzenia:2015-04-07
Data publikacji:2015-04-07
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Barański
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3386